Malé asijské muzeum volá o pomoc

Středočeská obec Ledce v okrese Kladno má od roku 2005 originalitu, kterou jinde nemají - Malé asijské muzeum. Provozuje je Klub přátel Asie Pražská jurta, z. s. Muzeum vzniklo díky fandovství mongolisty, sinologa, vietnamisty, překladatele a také bývalého našeho velvyslance v Mongolsku PhDr. Jiřího Šímy, DrSc., a jeho manželky. Dosud ještě sídlí v budově bývalé ledecké školy, která sama má »muzeální« parametry, neboť byla postavena roku 1897.

Manželé Šímovi do muzea nainvestovali nejen svůj čas a energii, také více než dva miliony korun. To vše činí ze svého profesionálního, ale zejména osobního vztahu - není nadnesené napsat, že z lásky - k asijským národům, tamním kulturám, lidem a jejich historii.

Nemysleme si, že Malé asijské muzeum je jakési »Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur číslo 2«. Jeho ideou je totiž historie poznávání vybraných asijských zemí našimi předky a připomenutí osobností, které se o toto poznávání nejvíce zasloužily. Byli to cestovatelé, misionáři, vědci, spisovatelé, umělci, lékaři, technici či novináři, kteří od nejstarších dob putovali do Asie a zprávy o všem, co na svých cestách viděli a zažili, předávali po návratu svým krajanům. Tito průkopníci jsou prakticky zapomenuti a právě ledecké muzeum jejich jména a činy připomíná, což je velmi záslužné. A že je stále co objevovat, dokládá i nedávná online konference o současných česko-čínských vztazích. »Konference jsem se účastnil a mj. v jednom příspěvku zazněly podrobnosti o učiteli skladatele čínské hymny. Tímto učitelem byl český hudebník Josef Poduška. Musím o to doplnit naši česko-čínskou část,« uvedl dr. Šíma.

Proč to nepochopení?

Ačkoli se Malé asijské muzeum usídlilo v ledecké škole na základě rozhodnutí zastupitelů obce na počátku tohoto století a tehdejší obecní představitelé byli z muzea nadšeni, ba dokonce se jím v tisku pyšnili (a zakladatel muzea získal v roce 2012 čestné občanství obce!), současní zastupitelé to vidí jinak a svým rozhodnutím z února 2018 dali muzeu k 28. únoru 2023 výpověď, aniž by bylo zřejmé, jaké mají s budovou záměry.

Muzeum tedy volá o pomoc, protože tisíce muzejních exponátů, které jsou unikátní, jak potvrdil například ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, bude nutné někam přemístit. A to nejsou jen drobnosti, ale také jurty mongolských a kazašských kočovníků, rikša, kroje asijských národů, knihovna odborné literatury, archiv a další předměty. To vše si Šímovi do svého bytu nastěhovat nemohou. A tak předseda Klubu přátel Asie objíždí zejména středočeské obce a města, oslovuje starosty a starostky a hledá jiný vhodný prostor, aby muzeum mohlo dále plnit své vzdělávací a společenské poslání. Každý, kdo může v této zapeklité věci pomoci a má dobrý tip, je vítán.

[o]

Manželé Šímovi nashromáždili neuvěřitelné množství sbírkových předmětů, fotografií, dokumentů, obrazů a obrázků, knih, časopisů... a tyto uspořádali do tematických panelů a expozic, které zaujímají prakticky obě patra budovy, včetně chodeb. Věnují se také specifikům Asie, jako jsou tamní geologie, astrologie, astronomie, botanika, zoologie, tradiční medicína či asijské sporty.

Ovšem nejsou orientováni jen na vzdálenou Asii, podobně pečlivě a vytrvale zpracovali místní historii, čímž mohla vzniknout Pamětní síň obce Ledce a bývalých lázní Šternberk. Takto objevili nejstarší písemný záznam o obci datovaný rokem 1379. Že ani to nepřipadá současným zastupitelům Ledců cenné pro obec, je s podivem.

Lázničky Šternberk

Kromě nevšedního muzea jsou Ledce zajímavé i tím, že v jeho okrajové části fungovaly v letech 1801-1910 lázně Šternberk. Byly vyhlášené, jak zdůraznil dr. Šíma. Pacienti a hosté se sjížděli i zdaleka, mezi nimi i význační Češi jako Jungmann, Palacký, Dobrovský, Baar, Tyrš. Lékem, jenž byl pacientům ordinován, byly místní železité prameny, dieta, také lesy, louky, čerstvý vzduch, rybníky a - naprostý klid.

Lázně byly nevelké, měly jen několik lázeňských budov, vilu Bellevue, v níž za svého pobytu bydlela např. Eliška Krásnohorská (vila je v současnosti v žalostném stavu) a zámeček, přičemž vše vytvářelo s restauracemi, parky, vodními plochami vhodnými pro koupání a projížďky na lodičkách a lázeňskou kolonádou jeden půvabný celek. Když člověk zamhouří oči... onu lázeňskou idylku, dámy v dlouhých šatech a šviháky s hůlkami, si dokáže představit. Až prudký rozmach lázní v Poděbradech vedl ke ztrátě zájmu o tyto lázničky, a tak jejich majitelé Clam-Martinicové ukončili zdejší lázeňský provoz.

Dnes sem aspoň vedou turistické stezky, ale že by byl zájem o významné pozvednutí tohoto místa, aspoň turisticky? To se nezdá. Například prameny by potřebovaly vyčistit a jejich okolí opravit, mohlo by zde být více informačních tabulí. V bývalých lázeňských budovách sídlí dětský domov se základní a mateřskou školou, jeden dům je soukromý - a to právě ten nejvýznačnější. V něm si totiž v létě roku 1856 léčil TBC Karel Havlíček Borovský.

Do lázní přijel na základě dobré zkušenosti, kterou zde učinil František Palacký. Na domě, kde Havlíček trávil poslední léto svého života, se nachází reliéf s jeho podobiznou, u domu podrobná informační tabule. Odsud byl Borovský 24. července, již v agónii, převážen do Prahy, kde slavný žurnalista a český vlastenec o pět dnů později skonal.

Památka Borovského v těchto místech rezonovala dlouho, konávaly se zde velké akce a oslavy, přijížděly stovky lidí! Zvláště velký tábor lidu se konal u příležitosti 100. výročí jeho úmrtí v roce 1956.

Besedy, přednášky, setkání

Malé asijské muzeum nikdy nebylo tichým domem. Jeho provozovatelé zde za ta léta zorganizovali snad stovky besed, přednášek a různých společenských setkání, a to i za účasti velvyslanců a dalších diplomatů řady asijských zemí, politiků, umělců a veřejných činitelů. Muzeum se však hlavně obracelo, a nadále obrací, k občanům, myslí na dětské návštěvníky. Upomínky na všechna tato setkání jsou v pamětních knihách a také v samotné expozici. A tak při prohlídce muzea zahlédnete například fotografii někdejší poslankyně KSČM a šéfky poslanecké skupiny ČR-Mongolsko Zuzky Bebarové Rujbrové, která muzeum navštívila, nebo předsedy Asociace rusistů a Česko-ruské společnosti Jiřího Klapky.

V archivu dr. Šíma pro Haló noviny vyhledal dopis velmi krásného obsahu, jejž zaslal starostovi Ledců někdejší šéf výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje Zdeněk Štefek a žádal o přehodnocení rozhodnutí o ukončení působení muzea s odkazem na to, že muzeum je přínosem pro obec i kraj. V prospěch muzea intervenoval na zastupitelstvu i místní rodák, vědec, astrofyzik, někdejší kandidát na prezidenta a poslanec Stanislav Fischer.

Pro řadu setkání byly příhodné i jurty, z nichž jedna ještě upoutává pozornost před vchodem, když další museli Šímovi sbalit. Při pohledu na všechny exponáty, knihovnu a archiv (něco z toho se kvůli stěhování nachází již v krabicích) si uznalý pozorovatel musí říci: Je neuvěřitelné, co dva lidé nashromáždí díky své soustředěné badatelské a poznávací činnosti, v případě dr. Šímy celoživotní. A stejně tak neuvěřitelné je, když za to dobré, co nabídli Ledeckým, kraji i celé společnosti, za šíření přátelství a porozumění mezi národy cestou vzájemného poznávání se musí sbalit a vystěhovat. Malé asijské muzeum je vlastně trestáno za smysluplnou, přínosnou činnost. A takový princip se mi příčí.

Monika HOŘENÍ

FOTO – autorka


»Budeme vděčni za jakýkoli finanční příspěvek,« říká PhDr. Jiří Šíma. I přemístění muzea bude velmi nákladné. Číslo účtu: 301512472/0300

Více na www.muzeumledce.cz

5. 12. 2021  Monika HOŘENÍ